Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III: Nguyên hàm – Tích phân

Bài 1. Tính \(\int {{{dx} \over {\sqrt {1 – x} }}} \) , kết quả là: A. \({C \over {\sqrt {1 – x} }}\)                                B. \(C\sqrt {1 – x} \) C. \( – 2\sqrt {1 – x}  + C\)        … Read more about Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III: Nguyên hàm – Tích phân

Giải bài tập Ôn tập chương III: Nguyên hàm – Tích phân

Câu 1:Trang 126-sgk giải tích 12 a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng. b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa. Hướng dẫn giải: a) Cho hàm số f(x) xác định trên K ( k là nửa khoảng hay đoạn của trục… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương III: Nguyên hàm – Tích phân

Trắc nghiệm Ôn tập chương III: Nguyên hàm – Tích phân

Câu 1: Hàm số nào sau đây không phải làm nguyên hàm của hàm số  \(f(x) = 2\sin 2x.\) A. \(F(x) = 2{\sin ^2}x\) B. \(F(x) = – 2{\cos ^2}x\) C. \(F(x) = – 1 – \cos 2x\) D. \(F(x) = – 1 – 2\cos x\sin x\) Câu 2: Biết \(F\left( x \right) = \left( {ax + b} \right).{e^x}\) là nguyên… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập chương III: Nguyên hàm – Tích phân

Ôn tập chương III: Nguyên hàm – Tích phân

Tóm tắt lý thuyết 1. Sơ đồ chung các bài toán tích phân và ứng dụng   2. Bảng công thức nguyên hàm của một số hàm số 3. Các dạng nguyên hàm từng phần và cách chọn u, dv 4. Các dạng nguyên hàm vô tỉ và các phép đổi biến số lượng giác… Read more about Ôn tập chương III: Nguyên hàm – Tích phân