Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Giải bài 40 trang 27 sgk đại số 9 tập 2 Giải các hệ phương trình sau và minh họa hình học kết quả tìm được a) $\begin{cases}2x + 5y = 2\\\frac{2}{5}x + y = 1\end{cases}$        b) $\begin{cases}0,2x + 0,1y = 0,3\\3x + y = 5\end{cases}$          c) $\begin{cases}\frac{3}{2}x – y = \frac{1}{2}\\3x – 2y… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Ôn tập chương 3 – Câu hỏi 1. Sau khi giải hệ Trả lời:  Kết luận của bạn Cường là sai vì nghiệm của hệ là một cặp (x; y), chứ không phải là mỗi số riêng biệt. Phát biểu đúng: “Nghiệm duy nhất của hệ là: (x; y) = (2; 1)” =========== 2. Dựa vào minh… Read more about Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Trắc nghiệm Chương 3 Ôn tập chương Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – đại số 9

Câu 1: Cho hai phương trình đường thẳng \(y=2x-3\) và \(x-y=1\). Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đó là: A. \((4;3)\) B. \((3;4)\) C. \((-3;4)\) D. \((4;-3)\) Câu 2: Giải hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} x=2y+1\\ x-2y+5=0 \end{matrix}\right.\) ta nhận được nghiệm của hệ là:   A. \((1;0)\) B. \((3;1)\) C. \((5;2)\) D. Hệ vô nghiệm Câu 3: Nghiệm của hệ \(\left\{\begin{matrix} x-y\sqrt{3}=0\\ x\sqrt{3}+2y=3\sqrt{2} \end{matrix}\right.\) là:   A. \(\left\{\begin{matrix} x=-\frac{3\sqrt{6}}{5}\\… Read more about Trắc nghiệm Chương 3 Ôn tập chương Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – đại số 9

Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Tóm tắt lý thuyết Nhắc lại kiến thức trọng tâm 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình đường thẳng có dạng \(ax+by=c\) Trong đó: hệ số a, b, c cho trước và a;b không đồng thời bằng 0. Về tập nghiệm: Phương trình bậc nhất hai ẩn… Read more about Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9