Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Câu 14: trang 108 sgk toán Đại số và giải tích 11 Cho dãy số \((u_n)\), biết \(u_n= 3^n\). Hãy chọn phương án đúng: a) Số hạng \(u_{n+1}\)bằng: A. \(3^n+1\) B. \(3^n+ 3\) C. \(3^n.3\) D. \(3(n+1)\) b) Số hạng \(u_{2n}\) bằng: A. \(2.3^n\) B. \(9^n\) C. \(3^n+ 3\) D. \(6n\) c) Số hạng \(u_{n-1}\)bằng: A.… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Giải bài tập Ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Câu 1: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11 Khi nào thì cấp số cộng là dãy số tăng, dãy số giảm? Hướng dẫn giải: Xét cấp số cộng  \((u_n)\) với \(u_{n+1}= u_n+ d\) Ta có: \(u_{n+1}– u_n= d\) Nếu \(d > 0\Rightarrow u_{n+1}> u_n\) Nếu \(d < 0\Rightarrow u_{n+1}< u_n\) Vậy cấp số cộng… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Đại số 11

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Phương pháp quy nạp toán học và cách áp dụng. Phương pháp quy nạp toán học: Để chứng minh một mệnh đề P(n) là đúng với mọi n Є N*, ta thường dùng phương pháp quy nạp toán học, được tiến hành theo hai bước như sau: Bước 1 (bước cơ… Read more about Ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Đại số 11