Giải bài tập Ôn tập chương 2 – Đa giác. Diện tích đa giác

Câu 41 : Trang 132 sgk toán 8 tập 1 Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là các trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159) Tính : a)Diện tích tam giác DBE ; b)Diện tích tứ giác EHIK. Hướng dẫn giải: a) Do E là trung điểm của DE => \(DE… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 2 – Đa giác. Diện tích đa giác

Ôn tập chương 2 – Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8

Ôn tập chương II – Đa giác. Diện tích đa giác – Toán 8 tập 1 LÝ THUYẾT Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó:   S = a.b Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó: S = a2 Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích… Read more about Ôn tập chương 2 – Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8