Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

Bài tập 1 trang 91 SGK Giải tích 12 Tập xác định của hàm số \(y= log \frac{x-2}{1-x}\) là: (A) (\(-\infty\), 1) ∪ (2, \(+\infty\))                 (B) (1, 2) (C) R\{1}                                    … Read more about Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

Giải bài tập Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

Câu 1: Trang 90 – sgk giải tích 12 Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực. Hướng dẫn giải: Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho a, b là những số thực dương; $\alpha$, $\beta$ là những số thực tùy ý. Khi đó, ta có: $a^{\alpha }.a^{\beta }=a^{\alpha… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm ôn Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số lôgarit

Câu 1: Cho biểu thức \(P = \sqrt[3]{{{x^2}\sqrt {x\sqrt[5]{{{x^3}}}} }}.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng? A.  \(P = {x^{\frac{{14}}{{15}}}}\) B. \(P = {x^{\frac{{17}}{{36}}}}\) C.  \(P = {x^{\frac{{13}}{{15}}}}\) D. \(P = {x^{\frac{{16}}{{15}}}}\) Câu 2: Giải phương trình \({9^{\sqrt {x – 1} }} = {e^{\ln 81}}.\) A. \(x=5\) B. \(x=4\) C. \(x=6\) D. \(x=17\) Câu 3: Cho hàm số \(y = {x^2}{e^x}.\) Giải bất phương trình  \(y'<0\). A. \(x \in… Read more about Trắc nghiệm ôn Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số lôgarit

Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

Tóm tắt lý thuyết 1. Công thức mũ và lũy thừa Cho a và b>0, m và n là những số thực tùy ý, ta có các công thức mũ và lũy thừa sau: 2. Công thức lôgarit Cho \(a<0\ne1,b>0\) và \(x,y>0,\) ta có các công thức sau: Công thức đổi cơ số: 3. Đạo hàm của… Read more about Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit