Giải bài tập Ôn chương II Tổ hợp Xác suất

Câu 1: Trang 76 – SGK toán 11 Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ áp dụng Hướng dẫn giải: Quy tắc cộng Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động . Nếu hàng động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với… Read more about Giải bài tập Ôn chương II Tổ hợp Xác suất

Ôn tập chương II Tổ hợp Xác suất

Tóm tắt lý thuyết I. Quy tắc đếm 1. Qui tắc cộng a) Định nghĩa: Xét một công việc \(H\). Giả sử \(H\) có \(k\) phương án \({H_1},{H_2},…,{H_k}\) thực hiện công việc \(H\). Nếu có \({m_1}\)cách thực hiện phương án  \({H_1}\), có \({m_2}\) cách thực hiện phương án \({H_2}\),.., có \({m_k}\)cách thực hiện phương án \({H_k}\)… Read more about Ôn tập chương II Tổ hợp Xác suất