Ôn tập chương I – số học 6

Tổng hợp kiến thức I. Các phép tính II. Dấu hiệu chia hết III. Cách tìm ƯCLN và BCNN Bài học này trình bày nội dung: Ôn tập chương I. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, gồm tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập… Read more about Ôn tập chương I – số học 6