Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Vectơ – Hình học 10

Câu 1: Biết tam giác ABC vuông tại A. \(AB=3, AC=4\). Độ lớn của vectơ tổng \(|\vec{AB}+\vec{AC}|\) bằng: ​ A. 1 B. 5 C. 7 D. 12 Câu 2: Cho hình vẽ sau, độ lớn của vectơ tổng \(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\) là: A. \(|\vec{c}|\) B. \(|2\vec{c}|\) C. \(|2\vec{a}+2\vec{b}|\) D.  Câu 3: Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ các đỉnh A(2;1), B(3;0), C(-3;-3)… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Vectơ – Hình học 10

Giải bài tập SGK trắc nghiệm Ôn tập chương Vectơ – Hình học 10

Giải bài tập SGK 30 câu trắc nghiệm Ôn tập chương Vectơ – Hình học 10, trang 28 đến 32. **************** Câu 1 trang 28 SGK Hình học 10 Cho tứ giác ABCD. Số các vecto khác \(\overrightarrow 0 \) có điểm đầu và điểm cuối là bốn đỉnh của tứ giác bằng: a) 4                  b)… Read more about Giải bài tập SGK trắc nghiệm Ôn tập chương Vectơ – Hình học 10

Giải bài tập SGK Ôn tập chương Vectơ – Hình học 10

Giải bài tập SGK Ôn tập chương Vectơ – Hình học 10 ************** Câu 1 (Trang 27 SGK) Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ AB có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác. Hướng dẫn giải: Các vectơ bằng vectơ AB… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương Vectơ – Hình học 10

Ôn tập chương Vectơ – Hình học 10

Khái niệm về Vectơ Định nghĩa: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng, đã chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối. Hai vectơ cùng phương Định nghĩa: Hai vectơ được gọi là cùng phương khi và chỉ khi chúng có giá song song hoặc trùng nhau. Hai vectơ bằng… Read more about Ôn tập chương Vectơ – Hình học 10