Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12, 5 câu trắc nghiệm trang 47

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12, 5 câu trắc nghiệm trang 47 ************ Bài tập 1 trang 47 SGK Giải tích 12 Số điểm cực trị của hàm số \(y=-\frac{1}{3}x^3-x+7\) là: (A) 1; (B) 0; (C) 3; (D) 2. Gợi ý trả lời bài 1 Hàm số \(y=-\frac{1}{3}x^3-x+7\) có: \(y’=-x^2-1<0, \forall x\in R\) cho nên không có… Read more about Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12, 5 câu trắc nghiệm trang 47

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12 từ bài 10 đến bài 12 trang 46

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12 từ bài 10 đến bài 12 trang 46 *****************   Bài tập 10 trang 46 SGK Giải tích 12 Cho hàm số \(y=-{{x}^{4}}+2m{{x}^{2}}-2m+1\) với (m tham số) có đồ thị \(\left( {{C}_{m}} \right)\). a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số. b) Với giá trị nào của… Read more about Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12 từ bài 10 đến bài 12 trang 46

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12 từ bài 6 đến bài 9 trang 45, 46

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12 từ bài 6 đến bài 9 trang 45, 46 ************* Bài tập 6 trang 45 SGK Giải tích 12 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số: \(f(x) = -x^3+3x^2+9x+2\) b) Giải bất phương trình f’(x-1)>0 c)… Read more about Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12 từ bài 6 đến bài 9 trang 45, 46

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12 từ bài 1 đến bài 5 trang 45

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12 từ bài 1 đến bài 5 trang 45 ********** Bài tập 1 trang 45 SGK Giải tích 12 Phát biểu các điều kiện đồng biến, nghịch biến của hàm số. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số: \(y=-x^3+2x^2-x-7\); \(y=\frac{x-5}{1-x}\)   Hướng dẫn giải chi… Read more about Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12 từ bài 1 đến bài 5 trang 45

Trắc nghiệm ôn tập chương 1 giải tích 12

Câu 1: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục và có đạo hàm trên \(\mathbb{R}\) biết \(f’\left( x \right) = x{\left( {x – 1} \right)^2}.\) Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số có 2 điểm cực trị tại x=0 và x=1. B. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x=0 và cực đại tại điểm x=1. C. Hàm… Read more about Trắc nghiệm ôn tập chương 1 giải tích 12

Ôn tập chương I – Toán 12

1. Kiến thức cần nhớ Sự đơn điệu của hàm số. Cực trị của hàm số. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số. Tiệm cận của đồ thị hàm số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 2. Các dạng toán thường gặp a) Một số… Read more about Ôn tập chương I – Toán 12