Giải bài ôn tập chương I đại số 9

Giải bài tập 70 trang 40 SGK đại số 9 Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp: a) $\sqrt{\frac{25}{81}.\frac{16}{49}.\frac{196}{9}}$             b) $\sqrt{3\frac{1}{16}.2\frac{14}{25}.2\frac{34}{81}}$ c) $\frac{\sqrt{640}.\sqrt{34,3}}{\sqrt{567}}$                   d) $\sqrt{21,6}$.$\sqrt{810}$.$\sqrt{11^2 – 5^2}$ Bài giải: a) $\sqrt{\frac{25}{81}.\frac{16}{49}.\frac{196}{9}}$ = $\sqrt{(\frac{5}{9})^2}$.$\sqrt{(\frac{4}{7})^2}$.$\sqrt{(\frac{14}{3})^2}$… Read more about Giải bài ôn tập chương I đại số 9

Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 đại số 9

Câu 1: Thực hiện phép tính \(5\sqrt{12}+2\sqrt{75}-5\sqrt{48}+4\sqrt{147}\) A. \(25\sqrt{3}\) B. \(-25\sqrt{3}\) C.  D. \(28\sqrt{3}\) Câu 2: Rút gọn biểu thức \(\sqrt{\frac{4}{(2-\sqrt{5})^2}}-\sqrt{\frac{4}{(2+\sqrt{5})^2}}\) là: A. \(4\sqrt{5}\) B. \(-4\sqrt{5}\) C. \(8\) D. \(-8\) Câu 3: Giá trị của biểu thức \(A=\sqrt{2+\sqrt{3}+\sqrt{4-2\sqrt{3}-\sqrt{(2\sqrt{3}-3)^2}}}\) là:   A. \(2\) B. \(2\sqrt{3}\) C. \(\sqrt{2\sqrt{3}}\) D. \(4\) Câu 4: Cho \(B=\left ( 1-\frac{4}{\sqrt{x}+1}+\frac{1}{x-1} \right ):\frac{x-2\sqrt{x}}{x-1}\) với \(x>0;x\neq 1;x\neq 4\) Giá trị của x để \(B=2\) là: A. \(x=2\) B. \(x=1\) C. \(x=0\) D. Không tồn tại x Câu 5:… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 đại số 9

Ôn tập chương I Căn bậc hai, căn bậc ba – Đại số 9

Các công thức biến đổi căn thức 1. \(\sqrt{A^2}=|A|\) 2. \(\sqrt{AB}=\sqrt{A}.\sqrt{B}\) (với \(A\geq 0;B\geq 0\)) 3. \(\sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}\) (với \(A\geq 0;B>0\)) 4. \(\sqrt{A^2B}=|A|\sqrt{B}\) (với \(B\geq 0\)) 5. \(A\sqrt{B}=\sqrt{A^2B}\) (với \(A\geq 0;B\geq 0\)) \(A\sqrt{B}=-\sqrt{A^2B}\) (với \(A<0;B\geq 0\)) 6. \(\sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{1}{|B|}\sqrt{AB}\) (với \(AB\geq 0;B\neq 0\)) 7. \(\frac{A}{\sqrt{B}}=\frac{a\sqrt{B}}{B}\) (với \(B>0\)) 8. \(\frac{C}{\sqrt{A}\pm B}=\frac{C(\sqrt{A}\mp B)}{A-B^2}\) (với \(A\geq 0;A\neq B^2\)) 9. \(\frac{C}{\sqrt{A}\pm \sqrt{B}}=\frac{C(\sqrt{A}\mp \sqrt{B})}{A-B}\) (với \(A\geq 0;B\geq 0;A\neq B\)) Bài tập minh họa Các bài tập trọng tâm của chương Bài 1: Tính cạnh của một hình vuông, biết rằng… Read more about Ôn tập chương I Căn bậc hai, căn bậc ba – Đại số 9