Trắc nghiệm Ôn chương 1 – Đại số 11

Trắc nghiệm Ôn chương 1 – Đại số 11 ************ Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu): Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số \(y = \frac{{1 – \cos x}}{{2\sin x + \sqrt 2 }}.\) A. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ { \pm \frac{\pi }{4} + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}} \right\}\) B. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ { \pm \frac{{3\pi }}{4} +… Read more about Trắc nghiệm Ôn chương 1 – Đại số 11

Giải bài tập SGK bài ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Giải bài tập SGK bài ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Chương 1 đại số 11 cơ bản. >>>>>>>>>>   Bài tập 1 trang 40 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 a) Hàm số y = cos3x có phải là hàm số chẵn không? Tại sao? b)… Read more about Giải bài tập SGK bài ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương I – Đại số 11

1. Hệ thống hóa kiến thức chương Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác 2. Một số dạng phương trình lượng giác đặc trưng khác và phương pháp giải a) Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx Dạng phương trình: \(a\sin {}^2x + b\sin x\cos x + c\cos {}^2x… Read more about Ôn tập chương I – Đại số 11