Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 89 – 90

Phần 1: Trang 89 sgk toán lớp 5 Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm thêm một số câu trả lời A, B, C và D ( là đáp án, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1.  Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá… Read more about Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 89 – 90

Giải bài diện tích hình tam giác – Toán 5 trang 87 – 88

Câu 1: Trang 88 sgk toán lớp 5 Tính diện tích hình tam giác có: a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm. b) Độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm. Hướng dẫn giải: a) Diện tích hình tam giác = $\frac{8\times 6}{2}$=24 cm 2 b) Diện tích hình… Read more about Giải bài diện tích hình tam giác – Toán 5 trang 87 – 88

Giải bài hình tam giác – Toán 5 trang 85 – 86

Câu 1: Trang 86 sgk toán lớp 5 Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây: Hướng dẫn giải: a) Hình tam giác ACB có: Ba góc là: Góc A, góc B và góc C Ba cạnh là: Cạnh AB, cạnh BC, cạnh AC b) Hình tam giác DGE có: Ba… Read more about Giải bài hình tam giác – Toán 5 trang 85 – 86