Học và giải bài tập toán lớp 6

Toán học lớp 6 rất quan trọng. Đây là năm đặt nền tảng cho kiến thức cho các bạn về các khái niệm cơ bản nhất và chung nhất như tập hợp, bội, ước, số âm, qui tắc dấu ngoặc, đoạn thẳng, tia, …. Nếu các bạn không hiểu các khái niệm này ngay từ… Read more about Học và giải bài tập toán lớp 6