Giải bài tập 8 trang 44 SGK Giải tích 12

Bài tập 8 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số \(y=x^3+(m+3)x^2+1-m\) (m là tham số) có đồ thị là (Cm). a) Xác định m để hàm số có điểm cực đại là x=-1. b) Xác định m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại x=-2. Hướng dẫn giải chi tiết Phân tích đề &… Read more about Giải bài tập 8 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài tập 7 trang 44 SGK Giải tích 12

Bài tập 7 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số \(y=\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}x^2+m\). a) Với giá trị nào của tham số m, đồ thị của hàm số đi qua điểm (-1;1)? b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1. c) Viết phương trình tiếp tuyến của… Read more about Giải bài tập 7 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài tập 6 trang 44 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số \(y=\frac{mx-1}{2x+m}\). a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó. b) Xác định m để tiệm cận đứng đồ thị đi qua \(A(-1 ; \sqrt{2}).\) c) Khảo sát sự… Read more about Giải bài tập 6 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài tập 3 trang 43 SGK Giải tích 12

Bài tập 3 trang 43 SGK Giải tích 12 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức: a) \(y=\frac{x+3}{x-1}\). b) \(y=\frac{1-2x}{2x-4}\). c) \(y=\frac{-x+2}{2x+1}\). Hướng dẫn giải chi tiết bài 3 Phương pháp giải: Xét hàm số phân thức: \(y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}\;(c \ne 0,\;ad – bc \ne 0)\) Tập… Read more about Giải bài tập 3 trang 43 SGK Giải tích 12