Giải bài Luyện tập chung (tiếp) – Toán 5 trang 48, 49

Câu 1: Trang 48 – sgk toán lớp 5 Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó: $\frac{127}{10}$, $\frac{65}{100}$, $\frac{2005}{1000}$, $\frac{8}{1000}$ Hướng dẫn giải: $\frac{127}{10}$= 12,7. Đọc là: mười hai phẩy bảy $\frac{65}{100}$= 0,65 Đọc là: Không phẩy sáu mươi lăm $\frac{2005}{1000}$= 2,005 Đọc là: hai phẩy không… Read more about Giải bài Luyện tập chung (tiếp) – Toán 5 trang 48, 49

Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 48

Câu 1: Trang 48 – sgk toán lớp 5 Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét: Mẫu: 3m 6dm= $3\frac{6}{10}$m= 3,6m a) 3m 6dm; b) 4dm; c) 34m 5cm; d) 345cm . Hướng dẫn giải: a) 3m 6dm= $3\frac{6}{10}$m= 3,6m b) 4dm= $4\frac{4}{10}$m= 0,4m c) 34m 5cm= $34\frac{5}{100}$m=34,05m d) 345cm= $3\frac{45}{100}$m= 3,45m ============= Câu… Read more about Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 48

Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 47

Câu 1: Trang 47 – sgk toán lớp 5 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 42m 34cm = …m; b) 56m 29cm= …dm; c) 6m 2cm = …m; d) 4352m = ….km Hướng dẫn giải: Mẫu: 42m 34cm = $42\frac{34}{100}$m= 42,34m a) 42m 34cm = 42,34m b) 56m 29cm= 562,9dm c) 6m… Read more about Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 47

Giải bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân – Toán 5 trang 46

Câu 1: Trang 46 – sgk toán lớp 5 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 56dm2 = …m2 b) 17 dm2 23cm2 = ….dm2; c)  23 cm2 = …dm2 d) 2 cm2 5mm2 =…cm2 Hướng dẫn giải: a) 56dm2 = $\frac{56}{100}dm^{2}= 0,56dm^{2}$ b) 17 dm2 23cm2 =$17\frac{23}{100}dm^{2}= 17,23dm^{2}$ c)  23 cm2 =$\frac{23}{100}dm^{2}= 0,23dm^{2}$ d) 2 cm2 5mm2 =$2\frac{5}{100}cm^{2}= 2,05cm^{2}$ ============== Câu 2: Trang… Read more about Giải bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân – Toán 5 trang 46

Giải bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân – Toán lớp 5 trang 45

Câu 1: Trang 45 – sgk toán lớp 5 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 4 tấn 562kg = …tấn; b) 3 tấn 14kg = …tấn; c) 12 tấn 6kg =….tấn; d) 500kg = …tấn. Hướng dẫn giải: a) 4 tấn 562kg =$4\frac{562}{1000}$tấn= 4,562 tấn b) 3 tấn 14kg =$3\frac{14}{1000}$tấn= 3,014… Read more about Giải bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân – Toán lớp 5 trang 45

Giải bài tập Luyện tập – toán lớp 5 trang 45

Câu 1: Trang 45 – sgk toán lớp 5 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 35m 23cm = …m; b) 51dm 3cm = …dm; c) 14m 7cm = ….m. Hướng dẫn giải: a) 35m 23cm =$35\frac{23}{100}$m= 35,23m b) 51dm 3cm = $51\frac{3}{10}$dm=51,3dm c) 14m 7cm =$14\frac{7}{100}$m= 14,07m ============== Câu 2: trang… Read more about Giải bài tập Luyện tập – toán lớp 5 trang 45

Giải bài tập Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân – toán 5

Câu 1: Trang 44 – sgk toán lớp 5 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 8m 6dm = ….m; b) 2dm 2cm = …dm c) 3cm 7cm =…m d) 23m 13cm = …m Hướng dẫn giải: a) 8m 6dm = $8\frac{6}{10}$ m= 8,6 m b) 2dm 2cm = $2\frac{2}{10}$dm= 2,2dm c)… Read more about Giải bài tập Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân – toán 5

Giải bài tập Luyện tập chung – toán 5 trang 43

Câu 1: Trang 43 – sgk toán lớp 5 Đọc các số thập phân sau đây: a) 7,5;   28,416;  201,05;  0,187. b) 36,2;    9,001; 84,302;     0,010 Hướng dẫn giải: a) 7,5 : Bảy phẩy năm 28,416: Hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu. 201,05: Hai trăm linh một phẩy không… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – toán 5 trang 43