Giải bài tập luyện tập chung (tiếp theo) – toán 5 trang 16,17

Câu 1: Trang 16 – sgk Toán lớp 5 Tính: $\frac{7}{9}\times \frac{4}{5}$           $\frac{1}{5}:\frac{7}{8}$ $2\frac{1}{4}\times 3\frac{2}{5}$       $1\frac{1}{5}: 1\frac{1}{3}$ Hướng dẫn giải: $\frac{7}{9}\times \frac{4}{5}=\frac{7\times 4}{9\times 5}=\frac{28}{45}$ $\frac{1}{5}:\frac{7}{8}=\frac{1\times 8}{5\times 7}=\frac{8}{35}$ $2\frac{1}{4}\times 3\frac{2}{5}=\frac{9}{4}\times \frac{17}{5}=\frac{153}{20}$ $1\frac{1}{5}: 1\frac{1}{3}=\frac{6}{5}: \frac{4}{3}=\frac{6}{5}\times \frac{3}{4}=\frac{18}{20}$ ============= Câu 2: Trang 16 – sgk Toán lớp 5 Tìm x: x… Read more about Giải bài tập luyện tập chung (tiếp theo) – toán 5 trang 16,17

Giải bài tập luyện tập chung (tiếp) – toán 5 trang 15, 16

Câu 1: Trang 15 – sgk Toán lớp 5 Tính: a) $\frac{7}{9}+\frac{9}{10}$ b) $\frac{5}{6}+\frac{7}{8}$ c) $\frac{3}{5}+\frac{1}{2}+\frac{3}{10}$ Hướng dẫn giải: $\frac{7}{9}+\frac{9}{10}=\frac{70 + 81}{10}=\frac{151}{10}$ $\frac{5}{6}+\frac{7}{8}=\frac{20 + 21}{24}=\frac{41}{24}$ $\frac{3}{5}+\frac{1}{2}+\frac{3}{10}=\frac{6+5+3}{10}=\frac{14}{10}=\frac{7}{5}$ ============= Câu 2: Trang 16 – sgk Toán lớp 5 Tính: a) $\frac{5}{8}-\frac{2}{5}$ b) $1\frac{1}{10}-\frac{3}{4}$ c) $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{5}{6}$ Hướng dẫn giải: $\frac{5}{8}-\frac{2}{5}=\frac{25 – 16}{40}=\frac{9}{40}$ $1\frac{1}{10}-\frac{3}{4}=\frac{11}{10} -\frac{3}{4}= \frac{22}{20}- \frac{15}{20}=\frac{7}{20}$ $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{5}{6}= \frac{4+3… Read more about Giải bài tập luyện tập chung (tiếp) – toán 5 trang 15, 16

Giải bài tập luyện tập chung – toán 5 trang 15

Câu 1: Trang 15 – sgk Toán lớp 5 Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân: $\frac{14}{70}$       $\frac{11}{25}$ $\frac{75}{300}$     $\frac{23}{500}$ Hướng dẫn giải: $\frac{14}{70}=\frac{14: 7}{70: 7}=\frac{2}{10}$ $\frac{11}{25}=\frac{11\times4}{25\times 4}=\frac{44}{100}$ $\frac{75}{300}=\frac{75:3}{300: 3}=\frac{25}{100}$ $\frac{23}{500}=\frac{23\times 2}{500\times 2}=\frac{46}{1000}$ ================ Câu 2: Trang 15 – sgk Toán lớp 5 Chuyển các hỗn số… Read more about Giải bài tập luyện tập chung – toán 5 trang 15

Giải bài tập luyện tập – Toán 5 trang 14

Câu 1: Trang 14  – sgk Toán lớp 5 Chuyển các hỗn số sau thành phân số: $2\frac{3}{5}$ ,      $5\frac{4}{9}$ $9\frac{3}{8}$ ,     $12\frac{7}{10}$ Hướng dẫn giải: $2\frac{3}{5}= \frac{2\times 5+3}{5}=\frac{13}{5}$ $5\frac{4}{9}= \frac{5\times 9+4}{9}=\frac{49}{9}$ $9\frac{3}{8}= \frac{9\times 8+3}{8}=\frac{75}{8}$ $12\frac{7}{10}= \frac{12\times 10+7}{8}=\frac{127}{10}$ ================ Câu 2: Trang 14 – sgk Toán lớp 5 So sánh các… Read more about Giải bài tập luyện tập – Toán 5 trang 14

Giải bài tập hỗn số (tiếp theo) – toán 5

Câu 1: Trang 13 – sgk Toán lớp 5 Chuyển các hỗn số sau thành phân số: $2\frac{1}{3}$     $4\frac{2}{5}$ $3\frac{1}{4}$     $9\frac{5}{7}$ $10\frac{3}{10}$ Hướng dẫn giải: $2\frac{1}{3}= 2+ \frac{1}{3}= \frac{2\times 3+ 1}{3}=\frac{7}{3}$ $4\frac{2}{5}= 4+ \frac{2}{5}= \frac{4\times 5+ 2}{5}=\frac{22}{5}$ $3\frac{1}{4}= 3+\frac{1}{4}= \frac{3\times 4+ 1}{4}=\frac{13}{4}$ $9\frac{5}{7}= 9+ \frac{5}{7}= \frac{9\times 7+5}{7}=\frac{68}{7}$ $10\frac{3}{10}= 10+\frac{3}{10}= \frac{10\times 10+… Read more about Giải bài tập hỗn số (tiếp theo) – toán 5

Giải bài tập Hỗn số – toán 5

Câu 1: Trang 12 – sgk Toán lớp 5 Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp ( theo mẫu): Hướng dẫn giải: a) Viết: $2\frac{1}{4}$ Đọc: Hai một phần bốn. b) Viết: $2\frac{4}{5}$ Đọc: Hai bốn phần năm c) Viết: $3\frac{2}{3}$ Đọc: Ba hai phần ba ============== Câu 2: Trang 13 – sgk… Read more about Giải bài tập Hỗn số – toán 5

Giải bài tập Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số – toán 5

Bài 1. Tính: a) \( \frac{3}{10}\) x \( \frac{4}{9}\) ;       b) \( \frac{6}{5}:\frac{3}{7}\) ;           c) \( \frac{3}{4}\) x \( \frac{2}{5}\) ;          d) \( \frac{5}{8}:\frac{1}{2}\) . e) 4 x \( \frac{3}{8}\) ;          f) 3 : \( \frac{1}{2}\) ;           g)  \( \frac{1}{2}\) : 3 . Bài giải: a) \( \frac{3}{10}\) x \( \frac{4}{9}\) \( =\frac{3.4}{10.9}=\frac{2}{5.3}=\frac{2}{15}\) ; b) \( \frac{6}{5}:\frac{3}{7}\) \(… Read more about Giải bài tập Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số – toán 5

Giải bài tập luyện tập trang 9 – Toán 5

Bài 1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số: Bài giải:   ================= Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân: \( \frac{11}{2}\) ;  \( \frac{15}{4}\) ;  \( \frac{31}{5}\) . Bài giải: \( \frac{11}{2}\) \( =\frac{11.5}{2.5}=\frac{55}{10}\) ;     \( \frac{15}{4}\) \( =\frac{15.25}{4.25}=\frac{375}{100}\) ;    \( \frac{31}{5}\) \( =\frac{31.2}{5.2}=\frac{62}{10}\) . ============== Bài 3.… Read more about Giải bài tập luyện tập trang 9 – Toán 5