Giải bài tập luyện tập chung – toán 5 trang 32

Câu 1: Trang 32 – sgk toán 5 trang 32 a) 1 gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{10}$? b) $\frac{1}{10}$gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{100}$ ? c) $\frac{1}{100}$ gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{1000}$  ? Hướng dẫn giải: a) 1 gấp $\frac{1}{10}$ số lần là: 1 : $\frac{1}{10}$= 1 x $\frac{10}{1}$= 10 Vậy 1 gấp $\frac{1}{10}$ là 10 lần b) $\frac{1}{10}$gấp $\frac{1}{100}$ số lần là:… Read more about Giải bài tập luyện tập chung – toán 5 trang 32

Giải bài tập luyện tập chung – toán 5 trang 31, 32

Câu 1: Trang 31 – sgk toán lớp 5 Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: $\frac{32}{35}$,  $\frac{18}{35}$,     $\frac{31}{35}$,   $\frac{28}{35}$ $\frac{2}{3}$,   $\frac{3}{4}$,   $\frac{5}{6}$,    $\frac{1}{12}$ Hướng dẫn giải: Ta sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: Lưu ý: Những phân số có cùng… Read more about Giải bài tập luyện tập chung – toán 5 trang 31, 32

Giải bài tập Luyện tập chung – toán 5 trang 31

Câu 1: Trang 31 – sgk toán lớp 5 Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiểu rộng 6m, chiều dài 9m ? (Diện… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – toán 5 trang 31

Giải bài tập Luyện tập – toán 5 trang 30

Câu 1: Trang 30 – sgk toán lớp 5 Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông : a) 5ha; 2km2 b) 400dm2;          1500dm2;        70 000cm2 c) 26m2 17dm2;    90m2 5dm2;  35dm2. Hướng dẫn giải: $5ha = 50000m^{2}$ $2km^{2}= 2000000m^{2}$ $400dm ^{2}=\frac{400}{100}m^{2} = 4 m^{2}$ $1500dm^{2}= 15m^{2}$ $70000cm^{2}=7 m^{2}$ $26m^{2}17dm^{2}=26\frac{17}{100}m^{2}$… Read more about Giải bài tập Luyện tập – toán 5 trang 30

Giải bài tập Héc – ta – toán 5

Câu 1: Trang 29 – sgk toán lớp 5 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4ha = … m2         $\frac{1}{2}$ha = … m2 20ha = … m2       $\frac{1}{100}$ha = … m2 1km2 = … m2      $\frac{1}{10}$km2 = … ha 15km2 = … ha      $\frac{3}{4}$km2 = … ha b) 60 000m2  = … ha      … Read more about Giải bài tập Héc – ta – toán 5

Giải bài tập luyện tập – toán 5 trang 28

Câu 1: Trang 28 – sgk toán lớp 5 a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông: 6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2; 26dm2. Mẫu: $6m^{2}35dm^{2}= 6m^{2}+\frac{35}{100}m^{2}= 6\frac{35}{100}m^{2}$ b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông: 4dm2 65cm2;   95cm2; 102dm2 8cm2. Hướng dẫn giải:… Read more about Giải bài tập luyện tập – toán 5 trang 28

Giải bài tập mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích – toán 5

Câu 1: Trang 28 – sgk toán lớp 5 a) Đọc các số đo diện tích :29mm2;        305mm2;          1200mm2 b) Viết các số đo diện tích : –  Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông –  Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông. Hướng dẫn giải: a) Đọc các số đo diện tích :29mm2;        305mm2;         … Read more about Giải bài tập mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích – toán 5

Giải bài tập đề ca mét vuông, héc tô mét vuông – toán 5

Câu 1: Trang 26 – sgk Toán lớp 5 Đọc các số đo diện tích : 105dam2,         32 600dam2,         492hm2,           180350hm2. Hướng dẫn giải: 105dam2        Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông. 32 600dam2  Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông. 492hm2           Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét… Read more about Giải bài tập đề ca mét vuông, héc tô mét vuông – toán 5

Giải bài tập luyện tập – toán 5 trang 24, 25

Câu 1: Trang 24 – sgk toán lớp 5 Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số… Read more about Giải bài tập luyện tập – toán 5 trang 24, 25

Giải bài tập ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng – toán 5

Câu 1: Trang 23 – sgk toán lớp 5 Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau: Hướng dẫn giải: =============== Câu 2: Trang 24 – sgk toán lớp 5 Viết số thích hợp vào dấu chấm a) 18 yến = … kg                  … Read more about Giải bài tập ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng – toán 5