Giải bài luyện tập chung – Toán 5 trang 72

Câu 1: Trang 72 sgk toán lớp 5 Tính: a) 400 + 50 + 0,07; b) 30 + 0,5 + 0,04; c) 100 + 7+$\frac{8}{100}$ ; d) 35 + $\frac{5}{10}$ +$\frac{3}{100}$ Hướng dẫn giải: a) 400 + 50 + 0,07= 450,07 b) 30 + 0,5 + 0,04= 30,54 c) 100 + 7+$\frac{8}{100}$= 100 + 7 + 0,08… Read more about Giải bài luyện tập chung – Toán 5 trang 72

Giải bài Chia một số thập phân cho một số thập phân – Toán 5 trang 71

Câu 1: Trang 71 sgk toán lớp 5 Đặt tính rồi tính: a) 19,72 : 5,8; b) 8,216 : 5,2; c) 12,88 : 0,25; d) 17,4 : 1,45. Hướng dẫn giải: ============ Câu 2: Trang 71 sgk toán lớp 5 Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Hướng… Read more about Giải bài Chia một số thập phân cho một số thập phân – Toán 5 trang 71

Giải bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Toán 5 trang 69 – 70

Câu 1: Trang 70 sgk toán lớp 5 Đặt tính rồi tính: a) 7 : 3,5 b) 702 : 7,2 c) 9 : 4,5 d) 2 ; 12,5 Hướng dẫn giải: =============== Câu 2: Trang 70 sgk toán lớp 5 Tính nhẩm: a) 32 : 0,1             32 : 10 b)… Read more about Giải bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Toán 5 trang 69 – 70

Giải bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân – Toán 5 trang 67 – 68

Câu 1: Trang 68 sgk toán lớp 5 Đặt tính rồi tính: a) 12 : 5                                 b)15 : 8 23 : 4                                   75… Read more about Giải bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân – Toán 5 trang 67 – 68

Giải bài Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…- Toán 5 trang 65

Câu 1: Trang 66 – sgk toán lớp 5 Tính nhẩm: a) 43,2 : 10 0,65:10 432,9: 100 13,96: 1000 b) 23,7 :10 2,07 : 10 2,23 : 100 999,8 : 1000 Hướng dẫn giải: Để thực hiện bài tính nhầm này, các con chỉ cần áp dụng như sau: Nếu chia cho 10 thì… Read more about Giải bài Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…- Toán 5 trang 65