Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Tạo biểu đồ đơn giản. Biết chỉnh sửa biểu đồ. Thực hiện được thao tác tạo biểu đồ đơn giản. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức Các bước để vẽ biểu đồ: Bước 1. Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ… Read more about Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa