Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Củng cố các kĩ năng cơ bản sử dụng Access. 2. Nội dung Bài 1 a) Tạo một CSDL mới, đặt tên là hoc_tap. b) Tạo các bảng dữ liệu trong CSDL hoc_tap với cấu trúc được mô tả trong bảng sau, đặt khóa chính cho mỗi bảng, mô tả… Read more about Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp