Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Củng cố những kiến thức về cách tạo báo cáo; Biết thực hiện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ. 2. Nội dung Bài 1 Từ bảng HOC_SINH trong CSDL QuanLi_HS, tạo một báo cáo để in ra danh sách các học… Read more about Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo