Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng; Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi. 2. Nội dung Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước. Bài 1 Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt… Read more about Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng