Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 6- Tin học 12

Bài tập 1 trang 68 SGK Tin học 12 Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi. Gợi ý trả lời bài 1 Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác. Mẫu hỏi thường được sử dụng để:… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 6- Tin học 12

Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng; Tạo được những biểu thức điều kiện đơn giản; Làm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm; Biết sử dụng các hàm gộp nhóm ở mức độ đơn giản. 2. Nội dung… Read more about Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng