Bài thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét virus

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường. Thực hiện quét virus bằng phần mềm diệt virus. 2. Nội dung Bài 1: Chuẩn bị sao lưu và sao lưu bằng phương pháp sao chép thông thường Các bước… Read more about Bài thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét virus