Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Tạo CSDL có nhiều bảng; Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng. 2. Nội dung Bài 1 Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như trong mục 1 . Nhập các dữ liệu cho dưới đây vào các bảng tương ứng:… Read more about Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng