Bài tập và thực hành 5

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đổi xâu. 2. Nội dung Bài 1: Nhập từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không? Gợi ý làm bài: Xâu đối xứng có tính chất: Đọc nó từ trái… Read more about Bài tập và thực hành 5