Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Thao tác nhập hàm và công thức có mấy bước? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 2: Hàm =MAX(1/2,1/4,1/6,1/8) cho kết quả? A. 1/2 B. 0.5 C. 1/8 D. 0.125 Câu 3: Hàm tính tổng có tên: A. SUM B. AVERAGE C. MAX D. MIN Câu 4: Nhận định nào sau đây không đúng: A. Công thức… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính; Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức Hình 1. Một số hàm trong chương trình bảng tính b. Thực hành Bài tập 1. Lập trang tính và… Read more about Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em