Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Thực hiên được các thao tác đổi tên tệp, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin. 2. Nội dung a. Khởi động My Computer Nháy đúp biểu tượng  để mở cửa sổ My Computer. b. Đổi tên tệp tin, xóa tệp tin b.1. Để đổi tên… Read more about Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin