Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu): Câu 1: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal: A. 8a B. tamgiac C. program D. Bai   tap Câu 2: Trong các giá trị sau, giá trị nào thuộc kiểu dữ liệu Boolean: A. 15 B. True C. -1,34 D. A Câu 3: Trong Pascal, khai báo nào sau đây… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức Các kiểu dữ trong Pascal: Tên kiểu dữ liệu Phạm vi giá trị integer Số nguyên trong khoảng từ: -32768 đến 32767 real Số thực trong khoảng từ: 2.9… Read more about Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến