Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Luyện kĩ năng thao tác trên bảng; Sử dụng các công cụ lọc, sắp xếp để kết xuất thông tin từ bảng. 2. Nội dung Sử dụng bảng HOC_SINH đã được tạo cấu trúc trong Bài thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng. Bài 1 Thêm các bản ghi… Read more about Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng