Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào? A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) B. (a.a  + b)(1 +  c)(1 + c)(1 + c) C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) D. (a2 + b)(1 + c)3 Câu 2: Các… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Luyện tập soạn thảo, chỉnh sửa chương trình, biên dịch, chạy và xem kết quả hoạt động của chương trình trong môi trường Turbo Pascal. Thực hành với các biểu thức số học trong chương trình Pascal. 2. Nội dung Bài 1: Luyện gõ các biểu… Read more about Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán