Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Nút lệnh nào dùng để mở bảng tính cũ: A.  B.  C.  D.  Câu 2: Khi bảng tính đã đựợc lưu ít nhất một lần (đã có tên) ta muốn lưu với tên khác thì: A. File\Save as B. File\Open C. File\ Save D. File\exit Câu 3: Nút lệnh nào dùng… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính

Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính

Tóm tắt lý thuyết I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính. Mở và lưu bảng tính trên máy tính. Thực hiện được việc chọn các đối tương trên trang tính. Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác… Read more about Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính