Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi: A. Click vào nút  B. Bấm Enter C. Click vào nút  D. Click vào nút  Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? A. Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Thực hiện được các thao tác cơ bản: khởi động và kết thúc Access, tạo được CSDL mới. Tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khóa chính. Biết chỉnh sửa cấu trúc bảng. 2. Nội dung Bài 1 Khởi động Access, tạo CSDL với tên QuanLi_HS.… Read more about Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng