Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Qua bài toán quản lí một cơ sở kinh doanh, học sinh cần đạt được các yêu cầu sau: Hiểu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL; Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL; Có thái độ đúng đắn trong… Read more about Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu