Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Ôn lại kiến thức, kĩ năng đã học ở chương trình bảng tính Excel để thực hành tổng hợp trên máy tính. 2. Nội dung bài thực hành Bài tập 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in a)… Read more about Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp