Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với việc sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Làm quen với một số trang web để đọc, lưu thông tin và duyệt các trang web bằng các địa chỉ liên kết. 2. Nội dung a. Khởi động trình duyệt IE Ta sẽ làm quen… Read more about Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer