Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 1 Tin học 11

Bài tập 1 trang 35 SGK Tin học 11 Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến. Gợi ý trả lời bài 1 Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến đó là: Xét về mặt lưu trữ giá trị của hằng và biến trong RAM thì giá… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 1 Tin học 11

Bài tập và thực hành 1

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Giới thiệu một chương trình Pascal hoàn chỉnh đơn giản; Làm quen với một số dịch vụ cơ bản của Turbo Pascal hoặc Free Pascal trong việc soạn thảo, lưu trữ, dịch và thực hiện chương trình. 2. Nội dung a) Gõ chương trình sau: program… Read more about Bài tập và thực hành 1