Ôn tập phần A – Khái quát nền kinh tế – xã hội thế giới

Tóm tắt lý thuyết Nội dung cơ bản: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu. Một số… Read more about Ôn tập phần A – Khái quát nền kinh tế – xã hội thế giới