Ôn tập Công dân với pháp luật

Tóm tắt bài I. Pháp luật và đời sống 1. Khái niệm pháp luật Pháp luật là hệ thống các qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Các đặc trưng của pháp luật Tính qui phạm phổ biến Tính quyền lực, bắt… Read more about Ôn tập Công dân với pháp luật