Ôn tập chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Tóm tắt lý thuyết Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp. 1. Mảng một chiều Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số, kiểu phần tử Tham chiếu phần… Read more about Ôn tập chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc