Bài 9: Bài trình chiếu

Tóm tắt lý thuyết 1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp. Các trang chiếu được đánh số thứ tự 1, 2, 3,… từ trang đầu tiên đến trang cuối… Read more about Bài 9: Bài trình chiếu