Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

Tóm tắt lý thuyết 1. Quan sát Quan sát 1: Hệ thống đèn tín hiệu có nhiệm vụ phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông. Nó đóng vai trò điều khiển hoạt động giao thông. Quan sát 2: Thời khóa biểu đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà… Read more about Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?