Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Tóm tắt lý thuyết 1. Rẽ nhánh Ví dụ 1: Để giải phương trình bậc hai: ax2 +bx +c = 0 (a \(\neq\) 0 ) ta phải: Tính Delta = b*b – 4*a*c Nếu Delta < 0 thì phương trình vô nghiệm. Nếu Delta >= 0 thì phương trình có nghiệm. Hoặc có thể nói: Nếu Delta < 0 thì phương… Read more about Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh