Bài 9: Tin học và xã hội

Tóm tắt lý thuyết 1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội Tin học ngày nay có hiệu quả to lớn đối với hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội Nguyên nhân: Do sự gia tăng không ngừng về nhu cầu của con người trong xã hội, kèm… Read more about Bài 9: Tin học và xã hội