Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quy luật phân li độc lập

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là A. Các gen không có hoà lẫn vào nhau B. Mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhau C. Số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn D. Gen trội phải lấn át… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quy luật phân li độc lập

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 41 SGK Sinh học 12 Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen? Gợi ý trả lời bài 1 Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập là: Các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao