Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối gồm có A. ATP, NADPH B. ATP, NADPH và CO2 C. ATP, NADPH và O2 D. ATP, NADP+ và O2 Câu 2: Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là A. ATP, NADPH B. ATP, NADPH, O2 C. CO2, ATP, NADP+ D. CO2, ATP,… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 43 SGK Sinh học 11 Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp. Gợi ý trả lời bài 1 Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 11 Cơ bản

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Tóm tắt lý thuyết 1. Thực vật C3: Thực vật C3 gồm từ các loài rêu đến các cây gỗ lớn phân bố hàu khắp mọi nơi trên Trái đất a. Pha sáng Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học… Read more about Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM