Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 6

Bài tập C1 trang 31 SGK Vật lý 6 Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau: Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)…., Chiều dài của nó (2)…..khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại (3)…. chiều dài tự nhiên của… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 6