Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Bài 9 Tính chất hóa học của muối

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra? A. Khí hiđro B. Khí oxi C. Khí lưu huỳnhđioxit D. Khí hiđro sunfua Câu 2: Cho phương trình phản ứng: Na2CO3+  2HCl   →    2NaCl  + X  +H2O X là: A. CO B. CO2… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Bài 9 Tính chất hóa học của muối

Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Tóm tắt lý thuyết 1. Tính chất hoá học của muối a. Muối tác dụng với kim loại (tạo muối mới + kim loại mới) Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm và hiện tượng của phản ứng: Video 1: Phản ứng giữa AgNO3 và kim loại Cu Hiện tượng: Có kim loại… Read more about Bài 9: Tính chất hóa học của muối