Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Sinh học 9

Bài tập 1 trang 117 SGK Sinh học 9 Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen) → mARN → Prôtêin → Tính trạng. Gợi ý trả lời bài 1 Sơ đồ trên khái quát mối liên hệ giữa gen và tính trạng: gen (ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng. Mối liên hệ này… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Sinh học 9

Bài 40: Ôn tập phần Di truyền và biến dị

Tóm tắt lý thuyết  Bảng 40. 1: Tóm tắt các qui luật di truyền Tên qui luật Nội dung Giải thích Ý nghĩa Phân li Do sự phân li các cặp nhân tố di truyền trong sự hình thành giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 nhân tố trong cặp. Các nhân tố… Read more about Bài 40: Ôn tập phần Di truyền và biến dị