Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau? VAR    M, N, P : Integer; A, B: Real; C: Longint; A. 20 byte B. 24 byte C. 22 byte D. 18 byte Câu 2: Biến x nhận giá trị nguyên… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Tóm tắt lý thuyết Kiểu dữ liệu chuẩn là một tập hữu hạn các giá trị. Mỗi kiểu dữ liệu cần một dung lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ và xác định các phép toán có thể tác động lên dữ liệu. Một số kiểu dữ liệu thường dùng cho biến đơn như sau: 1. … Read more about Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn